ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про підвищення професійної кваліфікації

Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам або уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. (098) 109 29 54 або відмовитись від послуги.

У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з усіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Пропозиція (публічна оферта)

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності ФОП Чуприни Єлізавети Сергіївни, надалі – «Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації», а саме на онлайн курсі «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» з використанням дистанційних освітніх технологій в ГО «Асоціація дитячих центрів України» на визначених Договором умовах та вартості.

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 ЦКУ і набуває сили з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

  1. Загальні положення

Договір про надання послуг з підвищення професійної кваліфікації, зокрема на онлайн курсі «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування) є офіційною публічною офертою cуб’єкта підприємницької діяльності ФОП Чуприни Єлізавети Сергіївни, адресованою фізичним особам (далі – «Користувач послуг»).

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача послуг (www.early-education.seminar.net.ua) і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення

2.1. Під терміном «Користувач послуг» розуміється фізична особа, яка буде отримувати послуги з підвищення професійної кваліфікації на онлайн курсі «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» в ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації і Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна послуг з підвищення професійної кваліфікації на онлайн курсі «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування», на визначених Договором умовах.

4.Порядок укладення Договору

4.1. Договір укладається між Надавачем послуг і Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ).

4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень.

4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору.

4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на сайті Надавача послуг шляхом виконання наступних дій:

  • реєстрація на сайті Надавача послуг www.early-education.seminar.net.ua;
  • оплата Користувачем, або іншою особою послуг Надавача згідно тарифів вказаних на сайті, далі – «Тарифи».

Вказані дії, виконані Користувачем, свідчать про те, що Користувач послуг ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5. Відомості про послуги

Згідно з цього Договору, Надавач послуг надає Користувачеві наступні послуги:

4.5.1. Доступ (на три місяці) до онлайн курсу «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» ( 10 відеоуроків – 8 академічних годин).


4.5.2. Сертифікат Асоціації дитячих центрів України з мокрою печаткою.


4.5.3. Практичний кейс педагога раннього розвитку (методичний посібник). 


4.5.4. Дидактичні матеріали для проведення занять в електронному вигляді.

4.6. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається здійсненням оплати Користувачем послуг і діє протягом усього терміну отримання послуги, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

4.7. Укладання Договору означає, що Користувач послуг:

  • у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання послуг;
  • визнає безумовну професійну придатність персоналу ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна, правил здійснення всіх дій, описаних в цьому Договорі;
  • приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.

5.Порядок розрахунків

5.1. Послуги з підвищення професійної кваліфікації надаються Користувачеві на попередній платній основі, відповідно до тарифів, вказаних на сайті Надавача послуг за адресою www.early-education.seminar.net.ua.

5.2. Оплата за надання послуг з підвищення професійної кваліфікації здійснюється наперед, в розмірі, що вказана в тарифах (на сайті www.earlyeducation.seminar.net.ua). Користувач вносить плату повністю. Доступ до відеоуроків та дидактичних матеріалів в електронному вигляді відкривається протягом доби після отримання підтвердження про оплату. Папка учасника, а саме: Сертифікат з мокрою печаткою, методичний посібник «Практичний кейс педагога раннього розвитку», блокнот для записів – надсилаються Новою Поштою за рахунок Користувача послуг протягом 14 робочих діб).

5.3. Оплата, внесена Користувачем за послуги з підвищення професійної кваліфікації, у разі одностороннього припинення договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг Надавачем не повертається.

5.6. Оплата послуг з підвищення професійної кваліфікації Надавачу, а також інших фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього договору, здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок або за допомогою онлайн-оплати на сайті Надавача послуг (www.early-education.seminar.net.ua) з використанням сервісу електронних платежів «Liqpay».

6. Права та обов’язки Надавача послуг з підвищення професійної кваліфікації

6.1. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації зобов’язаний:

6.1.1. Організувати діяльність з підвищення професійної кваліфікації на онлайн курсі «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування», а саме:

-відкрити доступ (на три місяці) до онлайн курсу «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» (10 відеоуроків – 8 академічних годин ), а також до дидактичних матеріалів для проведення занять (в електронному вигляді).

-надіслати Користувачеві Сертифікат Асоціації дитячих центрів України та методичний посібник «Практичний кейс педагога раннього розвитку» протягом 14 робочих днів (через сервіс «Нова Пошта» за рахунок Користувача).

6.2. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації має право:

6.2.1. Призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх фінансових зобов’язань перед Надавачем.

6.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача послуг з підвищення професійної кваліфікації.

7.Права та обов’язки Користувача послуг

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний:

7.1.1. Упродовж усього періоду користування послугами дотримуватися умов та вимог цього Договору.

7.1.2. У ході отримання послуги виконувати законні вимоги персоналу Надавача послуг з підвищення професійної кваліфікації і умов цього Договору.

7.1.3. Не розголошувати третім особам дані доступу до онлайн курсу «Ранній розвиток від А до Я: навчання без травмування» (логін та пароль).

7.2. Користувач послуг має право:

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору.

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору.

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги, згідно встановлених тарифів.

7.2.4. Знайомитися з порядком та умовами надання послуг ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

8.Відповідальність сторін

8.1. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі та в Законах України.

8.2. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами.

8.4. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач послуг не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі.

9. Зміна і розірвання Договору

9.1. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, шляхом попередньої публікації змін на сайті Надавача послуг.

9.2. Договір може бути розірвано у наступних випадках:

9.2.1. При прийняті Надавачем послуг відповідного рішення на підставі невиконання Користувачем своїх зобов’язань.

9.2.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

10.Вирішення суперечок

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення одної з Сторін до другої.

10.2. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації після отримання від Користувача послуг претензії, зобов’язаний протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача послуг з навчання.

11.Інші положення

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами діючого законодавства України.

11.3. Надавач послуг з підвищення професійної кваліфікації за цим договором є: ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА ПОСЛУГ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ФОП Чуприна Єлізавета Сергіївна Юридична адреса: м. Ірпінь вул. Чехова 24, кв. 2

Код ЄДРПОУ – 2923716505, р/р UA573218420000026002053051680, банк одержувача:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 351533